Bearich_Trading

SET INDEX DAY

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
วิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวเทรนขาขึ้น และแนวโน้มระยะสั้น เทรนขาขึ้น

บทวิเคราะห์นี้เป็นกรณีศึกษาเท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนาเป็นการบอก Signal แต่อย่างใด ดังนั้นจะไม่มีการ
รับผิดชอบแต่อย่างใด สำหรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 🐻คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ