Nungz

set False Bake ?เป็นไปได้สูงว่า วันนี จะกลับมาเล่นขาขึ้นแรงๆ

SET:SET   SET INDEX
วันนี้ set มีการกลับตัว หลังจากหลุด 1300 ลงไป แล้วทำแท่งกลับตัว ทำให้เกิด Fale Break
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ