HumanGraphy

SET : Corrective Scenario1 >> Normal Flat

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
SET : WaveLabel 's Humangraphy
Corrective Scenario1 >> Normal Flat (A)(B)(C)

Plan1 : แผนกรณีพักตัวแบบ Normal Flat
Open Short เมื่อหลุด 2-4 เทรนไลน์
Stop @High
Target1 @Wave 4
Target2 @61.8% of Wave(C) และ @wave (B) ตามลำดับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ