jokenakrub7

SET แนวโน้มลดลง

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
SET อาจครบคลื่น I ใหญ่ (หรือ strong B ของ II ใหญ่ กรณีนับแบบ original) และมีแนวโน้มลดลงเป็น w.III ของ w.A ที่ 1250 ( 161.8% ของ w.I )
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ