samurai-top1

โวลลุ่มขายเยอะ ย่อเพื่อรับ พื้นฐานยังแข็งแกร่งรอลุ้น Q2 รายใหญ่

SET:SCGP   SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
โวลลุ่มชายเยอะ ย่อเพื่อรับ พื้นฐานยังแข็งแกร่งรอลุ้น Q2 รายใหญ่เบาบาง
ควรถือระยะกลาง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ