WaveRiders

SAMART up

เพิ่มขึ้น
SET:SAMART   SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
SAMART กลับตัวชึ้นมารุนแรง พร้อมกับข่าวดี
รอลุ้น Harmonic ถ้ามาได้แค่ 88.6 = Shark , 112.8 = Alter . Shark , 127.2-138.2 = NenStar
ลุ้นหันไป ว่าจะถึงไหน

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ