Nungz

s50z2022 ระบบเทรด tfex 15 นาที

TFEX:S50Z2022   SET50 INDEX FUTURES
ระบบเทรด มีสัญญาณ L ตั้งแต่วันที่ 17 ตค ถ้าเทรดตามระบบ อาจจะมีการ take profit ไปเรียบร้อยแล้ว และตกรถ ด้วย

แต่ เราสามารถแก้ ด้วย เทรดตาม หน้า เทรนของระบบ รอจังหวะ ย่อ แล้ว L ซึ่งจะเติมเต็ม ช่วง ถูก ปิดทำกำไรตามหน้าระบบ เทรด

เราจะไม่เทรดสวน ระบบเทรด tfex เด็ดขาด แต่เราจะหาโอกาสจังหวะ ย่อ แล้ว เทรด หน้า เทรดตามระบบ ไป

ปัจจุบัน ระบบเทรดยังสีเขียว อยู่ คือ ขาขึ้น เราจะไม่เล่น S จนกว่า ระบบ จะแดง (เกิดสัญญาณ ขาย)

ระบบเทรดนี้ จะเทรด TF 15 นาที