dithchai

แผน TFEX S50Z21 12-10-2021

TFEX:S50Z2021   SET50 INDEX FUTURES
#S50Z21 12-10-2021

TF 5 นาที
# เช้าต้องโดด gap ข้าม 983.6 เป็นอย่างน้อย เพื่อขึ้นไปทดสอบเป้า 985 / 990.2 โดย 990.2 ถ้าผ่านได้ จะเป็นทดสอบ 996.2 / 1015.1

# ถ้าเช้าเปิดไม่ผ่าน 983.6 ต่อให้ขึ้นไปอีก จะมีแรงทิ้ง บริเวณ 983.6 -985 ซึ่งทำให้ย่อก่อน

# ถ้าจะลงต้องโดด Gap ข้าม 975 ลงไปเลย โดยมีแนวรับ 966.4 / 957.8 / 952.5

# ถ้าเช้าลงแต่ไม่หลุด 975 จะมีแรงสู้เพื่อทดสอบ High เก่า 983.6
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ