tanum

s50z

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50Z2021   SET50 INDEX
ลงมาถึงเป้าแล้ว ต่อไปหาจัวหวะเปิด Buy ขึ้นไปนะครับ จุดคัด 925 เป้าระยะสั้น 986 เป้าระยะกลาง 1077 - 1102

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ