BreezeBrief

S50U23 10/09/23 ยังไม่มี สญ.หยุดลงจนกว่าจะเบรค 946.5 949.8

ลดลง
TFEX:S50U2023   SET50 INDEX FUTURES
กรณีลง
1. หลุด 939.2 ลงตาม fibo
5 = ภูเขาหลัง 937.3(261.8) 931.7(423.6)
ภูเขาแรก 931.3(423.6)
30 = 936.5(261.8)
tf 5 15 30 60 120 240 day ยัง os

2. ไม่หลุด 939.2 แต่ไม่เบรค 946.5 ยังไม่ clear หัวลง 5 หรือไม่เบรค 949.8 ก็ยังแกว่งในกรอบ 30 =939.2-949.8

กรณีขึ้น
3. เบรค 946.5 clear หัวลง 5 แต่ยังเล่นในกรอบ 30 =939.2-949.8

4. เบรค 949.8 tf30 จะมีหัวขึ้น
. . กรณีก่อนเบรค ถ้าลงไม่หลุด 939.2
. . ถ้าหลุด 939.2 เกิด bulldi.+ cd นับ 1. แล้วถ้าเบรค ob ได้จะนับ 2. หัวขึ้น

D : os กรอบ 888.1-967.7
. . ยังไม่มี สญ.กลับขึ้น
HH ทดสอบ low 888.1

240 : os กรอบ 926.5-964.8 SW
. . hi-beardi. แต่ยังไม่มี cd

120 : os กรอบ 926.5-964.8 SW
. . ยังไม่มี สญ.กลับขึ้น

30 : os LH LL กรอบ 939.2-949.8
. . มีหัวลง(หัก) ลง >200%

15 : os กรอบ 939.2 -949.8
. . ทดสอบ low 939.2

5 : หัวลง 955.9 ลง 000
. . หัวลงภูเขาหลัง 946.5 ลงโซน 200%
os ยังไม่มี สญ.หยุดลง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ