HumanGraphy

Harmonic Shark สุนทรพจน์ของท่านประธานเฟด

ลดลง
HumanGraphy ที่อัปเดต:   
TFEX:S50U2022   SET50 INDEX FUTURES
TFEX เปิด Gap ลงรับสุนทรพจน์ของท่านประธานเฟด ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของทิศทาง ....จุดสูงสุดของทิศทางไม่ผ่านแนวต้าน บงบอกสภาวะแนวโน้มเป็น Sideway ...เลือกใช้เครื่องมือเทรดที่เหมาะกับ sideway มากที่สุดนั่นคือ Harmonic Trading

จากภาพกราฟฟอร์มตัวเป็น Bearish Harmonic Shark หรือ Cypher Pattern >> เลือกทิศทางการเทรดฝั่ง Short

Trading Plan:
Shark & Cypher Pattern บอกให้ Stop เหนือ High
Target1 = 50% Fibo.Retracement สำหรับ Shark
(61.8% Fibo.Retracement สำหรับ Cypher)
Target2 = 78.6% ถึง Zone แนวรับ

**ที่สำคัญ จำกัดความเสี่ยงด้วยความรู้ และ Money Management

มนุษย์กราฟ | Humangraphy

ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ