HumanGraphy

TFEX ภาพระยะสั้นยังอยู่ในสภาวะพักตัว Wave Trading & Stoch.

TFEX:S50U2021   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 68
4
ในสภาวะพักตัวหรือ Sideway ปกติ Stoch . จะขึ้นสุดลงสุด (Overbought-Oversold) ใช้ประกอบการจับปลายเวฟเพื่อหาจุดเปลี่ยนของทิศทาง ช่วยอ่านการจบคลื่นได้

Humangraphy