Nungz

s50u หลุด กรอบ ระมัดระวัง

ลดลง
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
s50u มะวาน หลุดกรอบ channel

ระมัดระวังในการลงทุน มากๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ