HumanGraphy

S50U20 [15] : ทดสอบ Buy & Sel Signal ของ Double Stochastic

การศึกษา
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
S50U20 : ทดสอบ Signal ของ Double Stochastic

Long (Buy Signal) & Short (Sell Signal)

(ทดสอบในสภาวะ Corrective wave)

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ