Nungz

s50u ยังไม่พ้นบ่วงกรรม เห็นแล้วก็เหนื่อยแทน

ลดลง
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
ให้ภาพ มันเล่าเรื่องแทน L ก็ต้องสั้นๆ หนีให้ทัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ