HumanGraphy

S50U20: Sideway Case

ลดลง
HumanGraphy Pro+ Updated   
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
S50U20: Sideway Case

*Prediction : คาดการณ์กรณี Sideway ราคาอาจลง impulse 5 คลื่น แล้วพักเด้งไม่สูง อาจมีลงเทส Low อีกครั้ง
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ราคาลงแตะกรอบพักตัว(สีส้ม) อาจหยุดพักการลงที่แนวนี้ หรือลงไปพักที่แนว 847.

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ