HumanGraphy

S50U20 [TFEX]: Wave scenario2 จบ impulse ชุดแรก

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
S50U20 : Wave scenario2 จบ impulse ชุดแรก


ถ้าราคาพักลงอีกอาจเป็น x5W จบเวฟ 1 or A แล้วพักลง B

Plan เข้า Long เมื่อลงจบ 2 or ฺB

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ