TFEX:S50U2019   SET50 INDEX FUTURES
ทะลุ 1105 น่าจะตาม L ไปบางส่วน ต้าน อยู่แถวๆๆ 1110-1112 จังหวะนี้ควรตามแต่ไม่เยอะมาก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ