TFEX:S50M2021   SET50 INDEX FUTURES
ราคาที่ลงมาคาดว่าเป็นการทำ W4 ดูจาก macd ที่ลงมาเท่ากับ W2 หากราคายืนเหนือ979 หรือปิดgab ได้ ให้ buy จุดคัท 970 target 995 ให้แบ่งขาย แต่อย่าขาบหมดนะเผื่อไปต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ