HumanGraphy

S50M20 [TFEX] : Impulse wave scenario (พัก)

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50M2020   SET50 INDEX FUTURES
S50M20 : Impulse wave scenario
ราคาขึ้นแรง(เวฟ 3 ย่อย) มีโอกาสพักฐานก่อนขึ้นจบชุดอีกครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ