HumanGraphy

S50M20 : Corrective Triangle Case

ลดลง
TFEX:S50M2020   SET50 INDEX FUTURES
S50M20 : Corrective Triangle Case

Plan1 :เล่นสั้น Short เมื่อหลุดกรอบสามเหลี่ยม
Stop @point e
Target @point 5 (824. ,818.8. ตามลำดับ)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ