TFEX:S50H2020   SET50 INDEX FUTURES
S50H20 เกิดแท่ง Doji มีโอกาสพักแถวนี้เลือกเทรดได้ 2 จังหวะ
Plan1: เทรดสั้นจังหวะรีบาวด์
Long @เมื่อเห็น Reversal Pattern
Stop @Low
Target = 1034 และ 1042 ตามลำดับ
2. รอรีบาวด์แล้ว Follow Short ลงไปตามเทรน

Plan2: เทรดตามเทรน Follow Short
***รอเห็นการพักตัวจบ แล้วจะUpdate แผนอีกที

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ