joeiji

Set50:con

เพิ่มขึ้น
TFEX:S501!   SET50 INDEX FUTURES
idea2 : คาดว่าSet50Future คาดว่าจบขาBย่อยแล้วคาดว่าจะเป็นขาCย่อย แนวต้านที่ 1068.3 1074.9 1083.3 1086.7 1094 ตามลำดับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ