BreezeBrief

S50U23 12/09/23 5 มีหัวขึ้นทำให้ 30 ob ไม่เบรค 949.8 LH LL

TFEX:S501!   SET50 INDEX FUTURES
120 : SW กรอบ 926.5-957
. . จากหัวขึ้นหัก ขึ้นไป 161.8% ลงมาในกรอบ 78.6%
เกิด hi-beardi.+ cd ทดสอบ high 962.9

30 : จากตัดภูเขา
มีหัวลงหัก ลง 000 + rsi os bulldi.+ cd
. . ob ทดสอบ high 949.8
ถ้าลง : ยังหลุด low 934.8 = ลง 919.1(423.6)
ถ้าขึ้น : เบรค 949.8 ทดสอบ 959.4(161.8)
หรือ จาก ob แล้วลง os ฟอร์มหัวขึ้นได้

5 : จากภูเขาหลัง ภูเขาหน้า ลง 000 + rsi os bulldi.+ หัวขึ้น = ตัดภูเขา
. . จากจุดสูงสุด + หัวขึ้น ขึ้น 127.7%
หัวขึ้น 5 ทำให้ 15 30 60 ob
os HH LH
rsi ob LH LL
ถ้าลง : หลุด 936.5 = clear หัวขึ้น
หรือฟอร์มหัวลงก่อน
ถ้าขึ้น : ไม่หลุด 936.5 เบรค 944.2
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ