BreezeBrief

S50U23 06/09/23 กรอบ 939.2-946.5 ยังไม่มี สญ.การหยุดลง

ลดลง
TFEX:S501!   SET50 INDEX FUTURES
กรณีลง
1. หลุด low 939.2 ลงตาม fibo
30 = 937.3(261.8) 920.3(423.6)
120 = 934.7(78.6)
5 = 931.3(423.6)

2. เบรค 946.5 แต่กดหลุด 939.2 ยังลงลงตาม fibo

กรณีขึ้น
3. เบรค 946.5 ไม่หลุด 939.2
หัวขึ้น = 951(161.8) 953.8(200) 958.3(261.8)

4.หลุด 939.2 แต่ฟอร์มหัวขึ้นได้ ก็จะหยุดลงได้

120 : os ลง >61.8%

60 : bulldi. แต่ใกล้ clear ได้

30 : bulldi. ใกล้ clear ไปแล้ว
ถ้าเบรค 946.5 clear hi-beardi.
. . os ลากมานาน

15 : กรอบ 939.2-946.5
. . ob LH LL
ถ้าเบรค 946.5 จะมีหัวขึ้น ไม่หลุด 939.2
คาดหัวขึ้น = 951(161.8) 953.8(200) 958.3(261.8)

5 : will os LH LLคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ