BreezeBrief

S50U23 12/09/23 30 จะเลือก os หรือ ob ลากเลื่อย โดย 5 เป็นตัวพา

TFEX:S501!   SET50 INDEX FUTURES
60 : ob จาก bulldi. แล้ว LH LL
rsi hi-beardi. 949.8


30 : ob จาก bulldi. แล้ว LH LL
rsi hi-beardi. 949.8
ถ้าจะลง os 5 จะพาลง ทดสอบ low 934.8 หากไม่หลุดจะเริ่ม HL
.
ท่าในการขึ้น
1. ลงทดสอบ low 934.8 ไม่หลุด HL
2. ขึ้นเบรค 949.8 HH

5 : มีหัวขึ้น 936.5 ขึ้น 127.2
. . os LH LL
ถ้าเบรค 944.2 ขึ้นไม่ได้ จะพา 30 ไปทดสอบ low
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ