BreezeBrief

S50U23 07/09/23 30 จะ os ก่อน หรือจะ ob ลากเลื้อย

TFEX:S501!   SET50 INDEX FUTURES
กรณีลง
30 จะกด os ถ้าหลุด 939.2 ก็ยัง LH LL
ถ้าไม่หลุดก็จะยก Low ลุ้นขึ้น

1. หลุด 940.6 จะล้างหัวขึ้น 5 จะไม่มี tf ไหนที่มีหัวขึ้น
2. หลุด 939.2 ยังลงตาม fibo
30= 936.5(261.8)
5= 931.4(200)

กรณีขึ้น
5 15 พา 30 60 120 ob

3. เบรค 949.8 ขึ้นตาม fibo 5 และ 15 มีหัวขึ้น
5= 952.6(261.8) 960.1(423.6)
15= 954(161.8) 956.6(200) 960.8(261.8)


120 : จาก hi-bulldi.+ cd = ค้าง ob
. . os will ob high 964.8

60 : ถ้ายังไม่หลุด 939.2
ยังมี hi-bulldi.+ cd = ค้าง ob

30 : กรอบ 939.2-964.8
. . ob LH LL
ถ้าขึ้นต่อ ob ลากเลื้อย
ถ้าลงหลุด 939.2

15 : กรอบ 939.2-949.8
. . os HH กำลังทดสอบ low 939.2
ถ้าขึ้นเบรค 949.8 ไม่หลุด 939.2
ถ้าลงหลุด 939.2

5 : มีหัวขึ้น 940.6
. . กรอบ 943-949.8
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ