theoris

เงื่อนไข การเทรด SET50 future

เพิ่มขึ้น
TFEX:S501!   SET50 INDEX FUTURES
หากราคาปิดต่ำกว่า 1094 เปิดสถานะ Short เป้า 1055 -
คาดว่าราคาเปิดควรจะเปิด gap เปิดสถานะ Long เป้า Open ( ถือยาว เงื่อนไข เปลี่ยนเมื่อ ราคา ลงมาต่ำว่า เส้นแดง)
แต่หากเล่นสั้น ต่ำกว่า เส้นเขียวลงมาก็ ตัดขาดทุน เปิดสถานะ Short แทน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ