BreezeBrief

S50U23 03/09/23 จะเลือกลงถึง 947.3 หรือขึ้นทดสอบ 964.8 ใหม่

ลดลง
TFEX:S501!   SET50 INDEX FUTURES
กรณีลง :
1. 5 ยังหลุด 950.1 ลงตาม fibo
5 : 947.9(161.8) 946(200) 934.8(261.8)
2. 120 ถ้าหลุด 949.8 จะลง over lab หัวขึน(หัก) และทดสอบ low 926.5
3. 30 หลุด 947.3 จะมีหัวลงแบบหักคอทันที แต่ก็เป็นแนวรับสำคัญ

กรณีขึ้น :
1. 5 เบรค 956 = ล้างหัวลง
2. 120 ไม่หลุด 949.8 ไม่ลง over lab หัวขึน(หัก) จะดี
3. 30 จาก hi-bulldi. ค้าง ob high 964.8
แต่ถ้าไม่เบรค high อาจเป็นฟอร์มหัวใหม่ได้

240 : กรอบ 926.5-964.8
. . os low 926.5

***120 : ขึ้น(หัก) =161.8 จึงย่อลง
. . จาก deardi. จึง os low 926.5
ถ้าหลุด 949.8 จะ over lab หัวขึน(หัก)

**30 : จากตัดภูเขา 926.5
มีหัวขึ้น 928.8-940 ขึ้น 000 + rsi ob
. . ล่าสุดหลุด 954 แต่ลงไม่ถึง 161.8=947.3
. . rsi จากhi-beardi. ลงจากจุดสูงสุด os แล้ว
ล่าสุดเกิด hi-bulldi. ค้าง ob high 964.8
. . os LL กรอบ 947.3-964.8

5 : กรอบ 950.1-956 มีหัวลงแล้ว
ถ้าขึ้นไม่เบรค 956 จะลงตาม fibo
. . จาก bulldi. จึงดีด ob

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ