BreezeBrief

S50U23 19/09/23 ถ้าไม่เ่บรค 937.5 ยังลงต่อ

ลดลง
TFEX:S501!   SET50 INDEX FUTURES
. . ถ้ากดลงก่อนโซน 930 เป็นจุด ++120+5
5 อาจมีแรงดีดขึ้นได้จาก 423.6(5)
แต่ถ้าขึ้นไม่เบรค 937.5 ยังคงลงต่อ
. . ถ้าลงถึง 928.5=161.8 (30) จะมีหัวลงภูเขาหลัง

D : กรอบ 888.1-955.2
. . os ทดสอบ low

240 : กรอบ 926.5-955.2
. . os ทดสอบ low

120 : กรอบ 926.5-964.8
. . os LH LL มีหัวลง 949.4
rsi buiidi. ยังไม่มี สญ.กลับขึ้น

30 : กำลังทำภูเขาลูกหลัง
. .os ถ้าลงถึง 161.8=928.5


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ