BreezeBrief

S50U23 18/09/23 มีแต่ สญ.ลง จนกว่าจะเบรค 939.5 แล้วไม่หลุด low

ลดลง
TFEX:S501!   SET50 INDEX FUTURES
30 : จากลง 000 ของภูเขาหน้า
. . ภูเขาหลังถ้าลงถึง 928.5 = ลง(หัก)
sto os HH LL / rsi LH
ถ้าลงไม่ถึง 928.5 จะขึ้นฟอร์มหัวลงใหม่

15 : มีหัวลง 948.3 ลง 000
. . sto os LH LL / rsi os LH

5 : มีหัวลง 948.3 ลง 000.
. . sto os LH LL
rsi os เกิด bulldi. = ค้าง ob
ถ้าเบรค 939.5 ไม่ได้ก็ยังลงต่อ

กรณีลง
1. 5 ดีดไม่เบรค 939.5 ลงตาม fibo
5 15 = 930(423.6)
30 60 = 933 928.5(161.8)
120 = 930.4(127.2) ถ้าหลุด 934.2

2. 5 ดีดเบรค 939.5 แต่ลงหลุด low

กรณีขึ้น
3. ไม่หลุด 934.2 ขึ้นเบรค 939.5

4. หลุด 934.2 แต่ไม่ถึง 928.5(161.8) ค้างดีดได้ 1 รอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ