Thatchai789

s

เพิ่มขึ้น
SET:S   SINGHA ESTATE PCL
ถ้าหากไม่มีนิวโลตอนนี้น่าจะเป็นการสร้างฐานเพื่อนขึ้นรอบใหญ่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ