Invisible_man

PTTEP

เพิ่มขึ้น
Invisible_man Updated   
SET:PTTEP   PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
PTTEP หลุดเส้นมาสักพักแล้ว

ถ้าจะเล่นทางขึ้นต้องยืนเหนือ 130
ความคิดเห็น: แก้ไข : มีแนวโน้มลง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ