HumanGraphy

OSP [27/1/2020] False Zone

ลดลง
SET:OSP   OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
OSP
ราคาขึ้นเข้า Zone False
- ถ้าผ่านยกขึ้นเป็นเทรน
- ถ้าไม่ผ่าน zone มีโอกาสพักลงลึกถึง 42.25฿

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ