mprommin

OSP รอเบรคเส้น TL

mprommin Pro+ Updated   
SET:OSP   OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
OSP รอเบรคเส้น TL
ความคิดเห็น: เบรค TL แล้ว รอขา C
อาจนะเป็นชุดของ corrective large x wave
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ