Heichou

NOBLE มองได้หลายแบบ

เพิ่มขึ้น
SET:NOBLE   NOBLE DEVELOPMENT
มุมมองแรก เป็นการเคลื่อนที่แบบ ascending expanding-triangle มองคลื่นต่อไปเป็นขาขึ้นเวฟใหม่

มุมมองที่สองเป็นแบบ trend impulse เวฟต่อไปขึ้นทำขา B ก่อนลง C

ทั้ังสองแบบมองเป็นขาขึ้นได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ