AunZzZ

27/7/64 NEX

เพิ่มขึ้น
SET:NEX   NEX POINT PCL
เก็บราคาแถว 9.40 เพื่อหวังผล ระยะกลาง - ยาว 20.30 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ