MasterTraderist

ner ขอให้งบดี

เพิ่มขึ้น
SET:NER   NORTH EAST RUBBERS PCL
ner ขอให้งบดี เจอกันที่ 3.6 เงื่อนไขห้ามหลุด 3 บาทแล้ว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ