meksoong01

จับตา

เพิ่มขึ้น
SET:MEGA   MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคาเหมาะสมที่จะเข้าซื้อโดยมอง กำไรที่ 9
ที่ราคา 27.50
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ