PacharaTantaragron

อัพเดตหุ้น KTC

ลดลง
SET:KTC   KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
หลังจากที่เคยนับไว้วันที่ 28 สิงหาคม 2561
จบรอบโดยคลื่นสุดท้ายเป็น 5 ยืดขยาย
Wave 5 Extensionตอนนี้เป็นคลื่น Correction wave

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ