SET:KCE   KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคาถ้าหลุดเส้นเหลืองน่าจะวิ่งตามสีเขียว แต่ถ้าไม่หลุดเส้นเหลืองก็น่าจะวิ่งตามเส้นแดง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ