NutaponKo

เข้าลิสเฝ้าดู

SET:IRPC   IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
หากรักษาทรงไม่ทำโลวใหม่ จะเริ่มทะยอยสะสม
ยังไม่มีแนวรับ แต่เข้าลิสเฝ้าดู
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ