O-Chin

INET ถ้าราคาจะขึ้นต่อ อาจมีการกลับมา ทดสอบราคาเดิมก่อน

SET:INET   INTERNET THAILAND
กลับมาทดสอบราคาเดิมก่อน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ