Heichou

GUNKUL คลื่นปรับขาลงน่าจะทะลุแนวรับ

ลดลง
SET:GUNKUL   GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
GUNKUL ทำคลื่นปรับ cycle ใหญ่ ขา C ในรูปแบบ zigzag เนื่องจากคลื่น B รีบาวน์ขึ้นไปไม่เกิน 61.8% ของคลื่น A
โดยอย่างน้อย C จะต้องมีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของคลื่น B