chaisitti

Gulf put dw

จำนวนเข้าชม 27
1
ดูตัวแม่แล้วมองไม่ออกจะเข้าจะออกตรงไหน แต่ตัวput dw ทำทรง pull back กลับมาพักตัวแล้ว แม้RRจะเท่ากับ1(อย่างน้อย) แต่ภาวะตลาดช่วงนี้ win late ของ shot แบบนี้ค่อนข้างสูง

ความคิดเห็น