3ca2d027823d419897c4578078a9ef

B wave ใกล้จบ

ลดลง
TFEX:GOM2020   GO FUTURES
จำนวนเข้าชม 35
0
ระหว่าง XAUUSD ปิดตัว GOM2020 วิ่งขึ้นชนเพดาน ส่วนตัว XAUUSD กลับมาเปิดเต็มๆวันอังคาร นับเป็นช่วงเฝ้าดู จุด peak ของโรค และ peak ของ XAUUSD , มีโอกาส xauusd จะขึ้นไปจบที่ 1703 แล้วทำลง หรือลงเลยก็ได้

ความคิดเห็น