3ca2d027823d419897c4578078a9ef

B wave ใกล้จบ

ลดลง
TFEX:GOM2020   GO FUTURES
ระหว่าง XAUUSD ปิดตัว GOM2020 วิ่งขึ้นชนเพดาน ส่วนตัว XAUUSD กลับมาเปิดเต็มๆวันอังคาร นับเป็นช่วงเฝ้าดู จุด peak ของโรค และ peak ของ XAUUSD , มีโอกาส xauusd จะขึ้นไปจบที่ 1703 แล้วทำลง หรือลงเลยก็ได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ