jamesChiran

GIFT น่าจัด

เพิ่มขึ้น
SET:GIFT   GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
ราคาลงมาเกิด Selling Climax แล้วเริ่มยก Low ออกข้าง น่าจะหยุดตกแล้ว
ล่าสุดราคาฟอร์มต้นทุนเฉลี่ยแล้วเบรกได้ เป็นสัญญาณซื้อ ตีโซนมองเป้าแถวๆ 2.62 ก่อน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ