NutaponKo

กับนโยบาย B20

SET:GGC   GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
รูปแบบเทรนเด้งออกข้างสะสมพลังงาน ยังอยู่ในกรอบออกข้าง
เป้าขายทำกำไร หากไม่เบบรค กรอบ 12.1
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ