Diamond9696

จุดเข้าสถานะคือ ทุกอย่าง GBPUSD โดนไปอีก

เพิ่มขึ้น
OANDA:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
จุดเข้าสถานะคือ ทุกอย่าง GBPUSD โดนไปอีกจุดเข้าสถานะคือ ทุกอย่าง GBPUSD โดนไปอีกจุดเข้าสถานะคือ ทุกอย่าง GBPUSD โดนไปอีกจุดเข้าสถานะคือ ทุกอย่าง GBPUSD โดนไปอีกอ