DayTradeSniperTH

GBPUSD (Daytrade Analysis) 26/01/2022

เพิ่มขึ้น
OANDA:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
GU today recommends trading on the BUY side. Although all chart timeframes are in a downtrend (except H4), the current price has a Demand Zone near the bottom in both the H4 and H1 timeframes, which gives an opportunity. The chart will come down to rest at that area before adjusting up to the supply zone , so today I recommend you to find an opportunity to BUY up to have an advantage.

GU วันนี้แนะนำเทรดในฝั่ง BUY ครับ ถึงแม้กราฟทุกไทม์เฟรมอยู่ในเทรนด์ขาลง (ยกเว้น H4) แต่ราคาปัจจุบันได้มี Demand Zone อยู่ใกล้บริเวณด้านล่างทั้งในไทม์เฟรม H4 และ H1 ซึ่งทำให้มีโอกาสที่จะลงมาพักตัวที่บริเวณนั้นก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปยัง Supply Zone ดังนั้นวันนี้แนะนำหาโอกาส BUY ขึ้นไปจะได้เปรียบกว่าครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ